2 marca 2021 r. wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Kielcach sprawę dotyczącą kredytu CHF!

user_4 https://wnlegal.pl/wp-content/uploads/2020/12/logo.svg

1. Wygrywamy znów w Kielcach! Sąd Okręgowy w Kielcach na posiedzeniu niejawnym wydał 2 marca 2021 r. I C 1277/20 wyrok, w którym:

1) oddalił powództwo skierowane przeciwko naszym klientom przez Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu o zapłatę niespełna 160.000 zł;

2) zasądził na rzecz naszych klientów koszty procesu w kwocie po 5.417 zł.

2. Podstawę sporu stanowiła umowa kredytu powiązanego z kursem waluty obcej – franka szwajcarskiego (CHF), zabezpieczona hipoteką ustanowioną przez kredytobiorców.

3. Historia jakich wiele. Marzenie o domie, potrzeba kredytu, wniosek o PLN, zgoda na PLN, ale w jakiś sposób związane z frankiem. Początkowo wszystko przebiega w porządku, następnie rata i saldo zadłużenia szybują w górę, pojawiają się problemy ze spłatą, bank wypowiada umowę, zaczyna się windykacja.

4. Nasi klienci zawarli w 2004 r. (nie ma znaczenia czy po wejściu do UE czy przed) umowę kredytu powiązaną z kursem waluty obcej z Bankiem Przemysłowo-Handlowym PBK S.A. (bankiem BPH). Był to kredyt denominowany kursem CHF. W umowie ujęto pewną kwotę w CHF (choć klienci wnioskowali o PLN), która następnie, przy uruchomieniu, przeliczana była na PLN.

5. W 2011 r. bank wystawił bankowy tytuł egzekucyjny oraz rozpoczął egzekucję. Wytoczone zostało powództwo egzekucyjne, zawieszono egzekucję na czas prowadzenia sprawy. W jej toku bank dokonał przelewu wierzytelności na rzecz podmiotu Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu. Przelew nie uchronił banku przed porażką – bankowy tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności został pozbawiony wykonalności niemal w całości. O tej sprawie przeczytacie tu (klik).

6. Sąd w tamtej sprawie w uzasadnieniu nie wypowiedział się o ważności umowy kredytu pomimo zarzutów w tym zakresie. Do uwzględnienia powództwa wystarczyły fakty przelewu wierzytelności oraz istnienie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności.

7. Po przelewie wierzytelności fundusz nie mógł w sposób prosty kontynuować windykacji zaczętej przez Bank. Musiał odrębnie pozwać naszych klientów.

8. Funduszu złożył pozew. Teraz zaczyna się kolejny interesujący moment.

9. Pozew odnosił się tylko do wierzytelności wynikającej z ustanowionego zabezpieczenia hipotecznego, tzw. „pozew z hipoteki”. Prokura napisała tak: jest ustanowiona i wpisana do księgi wieczystej hipoteka, w związku z tym domagamy się realizacji zabezpieczenia hipotecznego, bowiem naszym zdaniem kredytobiorcy nie wywiązali się z zawartej umowy kredytu.

10. Suma hipoteki została wyrażona w CHF. Prokura domagała się jednak zapłaty kwoty w PLN. Podkreśliła, że dochodzona kwota w PLN wynika z tego, że przy wystawianiu BTE dokonano przeliczenia kwoty zadłużenia wyrażonego w CHF na PLN. Obecnie dochodzona kwota w PLN mieści się zaś w globalnej sumie hipoteki wyrażonej w CHF i przeliczonej na PLN.

11. Zakwestionowaliśmy żądanie pozwu. Sformułowaliśmy zarzuty względem: (1) samej umowy kredytu – wskazaliśmy na jej nieważność z uwagi na ujęty w niej mechanizm waluty (denominację), (2) umowy przelewu wierzytelności, jej skuteczności i zakresu, (3) procedury wypowiadania umowy kredytu przez bank – zwróciliśmy uwagę, że wypowiedzenia dokonano w sposób nieprawidłowy, a poza tym nie było ku temu podstaw, (4) konstrukcji żądania – naszym zdaniem nie było możliwe konstruowanie przy powództwie „z hipoteki wyrażonej w CHF” żądania w walucie polskiej.

12. Sąd uwzględnił nasze stanowisko – oddalił powództwo skierowane przeciwko kredytobiorcom w całości. Tego, z jakiej przyczyny takie rozstrzygnięcie zapadło, dowiemy się po otrzymaniu uzasadnienia wyroku.

13. W prowadzeniu tej sprawy wspomagali nas prawnicy kancelarii: mec. Adrian Nowak oraz Emilia Toporek, bez których nie byłoby tego sukcesu!

Zobacz również

WN Legal w Ministerstwie Sprawiedliwości!

W najbliższy piątek, 12 kwietnia (tak, już jutro!) o godzinie 10:30, radca prawny Damian Nartowski, na zaproszenie dr Anety Wiewiórowskiej-Domagalskiej Pełnomocniczki

Jak usprawnić [przyspieszyć] 
postępowania w sprawach „frankowych”?

Po zapoznaniu się z artykułem Patrycji Rojek o walce z zatorami frankowymi, zastanawiamy się: czy możliwe [wydaje się, że tak]

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl