2 marca 2021 r. wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Kielcach sprawę dotyczącą kredytu CHF!

1. Wygrywamy znów w Kielcach! Sąd Okręgowy w Kielcach na posiedzeniu niejawnym wydał 2 marca 2021 r. I C 1277/20 wyrok, w którym:

1) oddalił powództwo skierowane przeciwko naszym klientom przez Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu o zapłatę niespełna 160.000 zł;

2) zasądził na rzecz naszych klientów koszty procesu w kwocie po 5.417 zł.

2. Podstawę sporu stanowiła umowa kredytu powiązanego z kursem waluty obcej – franka szwajcarskiego (CHF), zabezpieczona hipoteką ustanowioną przez kredytobiorców.

3. Historia jakich wiele. Marzenie o domie, potrzeba kredytu, wniosek o PLN, zgoda na PLN, ale w jakiś sposób związane z frankiem. Początkowo wszystko przebiega w porządku, następnie rata i saldo zadłużenia szybują w górę, pojawiają się problemy ze spłatą, bank wypowiada umowę, zaczyna się windykacja.

4. Nasi klienci zawarli w 2004 r. (nie ma znaczenia czy po wejściu do UE czy przed) umowę kredytu powiązaną z kursem waluty obcej z Bankiem Przemysłowo-Handlowym PBK S.A. (bankiem BPH). Był to kredyt denominowany kursem CHF. W umowie ujęto pewną kwotę w CHF (choć klienci wnioskowali o PLN), która następnie, przy uruchomieniu, przeliczana była na PLN.

5. W 2011 r. bank wystawił bankowy tytuł egzekucyjny oraz rozpoczął egzekucję. Wytoczone zostało powództwo egzekucyjne, zawieszono egzekucję na czas prowadzenia sprawy. W jej toku bank dokonał przelewu wierzytelności na rzecz podmiotu Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu. Przelew nie uchronił banku przed porażką – bankowy tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności został pozbawiony wykonalności niemal w całości. O tej sprawie przeczytacie tu (klik).

6. Sąd w tamtej sprawie w uzasadnieniu nie wypowiedział się o ważności umowy kredytu pomimo zarzutów w tym zakresie. Do uwzględnienia powództwa wystarczyły fakty przelewu wierzytelności oraz istnienie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności.

7. Po przelewie wierzytelności fundusz nie mógł w sposób prosty kontynuować windykacji zaczętej przez Bank. Musiał odrębnie pozwać naszych klientów.

8. Funduszu złożył pozew. Teraz zaczyna się kolejny interesujący moment.

9. Pozew odnosił się tylko do wierzytelności wynikającej z ustanowionego zabezpieczenia hipotecznego, tzw. “pozew z hipoteki”. Prokura napisała tak: jest ustanowiona i wpisana do księgi wieczystej hipoteka, w związku z tym domagamy się realizacji zabezpieczenia hipotecznego, bowiem naszym zdaniem kredytobiorcy nie wywiązali się z zawartej umowy kredytu.

10. Suma hipoteki została wyrażona w CHF. Prokura domagała się jednak zapłaty kwoty w PLN. Podkreśliła, że dochodzona kwota w PLN wynika z tego, że przy wystawianiu BTE dokonano przeliczenia kwoty zadłużenia wyrażonego w CHF na PLN. Obecnie dochodzona kwota w PLN mieści się zaś w globalnej sumie hipoteki wyrażonej w CHF i przeliczonej na PLN.

11. Zakwestionowaliśmy żądanie pozwu. Sformułowaliśmy zarzuty względem: (1) samej umowy kredytu – wskazaliśmy na jej nieważność z uwagi na ujęty w niej mechanizm waluty (denominację), (2) umowy przelewu wierzytelności, jej skuteczności i zakresu, (3) procedury wypowiadania umowy kredytu przez bank – zwróciliśmy uwagę, że wypowiedzenia dokonano w sposób nieprawidłowy, a poza tym nie było ku temu podstaw, (4) konstrukcji żądania – naszym zdaniem nie było możliwe konstruowanie przy powództwie “z hipoteki wyrażonej w CHF” żądania w walucie polskiej.

12. Sąd uwzględnił nasze stanowisko – oddalił powództwo skierowane przeciwko kredytobiorcom w całości. Tego, z jakiej przyczyny takie rozstrzygnięcie zapadło, dowiemy się po otrzymaniu uzasadnienia wyroku.

13. W prowadzeniu tej sprawy wspomagali nas prawnicy kancelarii: mec. Adrian Nowak oraz Emilia Toporek, bez których nie byłoby tego sukcesu!

Zobacz również

Kolejne PRAWOMOCNE ZABEZPIECZENIE w sprawie “frankowej” w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Przy niespłaconym w całości “kapitale”.

1. Choć Klient naszej Kancelarii nie spłacił jeszcze kapitału udostępnionego przez Bank w ramach kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego, to

Czy sprawy “frankowe” w apelacji krakowskiej ruszą pełną parą? Sąd Apelacyjny w Krakowie daje wskazówki jak orzekać! Dobre wskazówki!

1. W jednej z naszych spraw dotyczących kredytu powiązanego z CHF przed Sądem Okręgowym w Krakowie doszło do zawieszenia postępowania.

wn legal

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57