Sąd Okręgowy w Krakowie stwierdza nieważność umowy kredytu z “CHF”. Wyrok z 18.11.2021 r.

1. 18 listopada 2021 r. Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny (SSO Piotr Pilarczyk), I C 748/20, uznał umowę kredytu powiązanego z kursem CHF za nieważną. Wyeliminował ją z obrotu prawnego. Sprawa dotyczyła umowy z końca 2008 r. zawartej na podstawie wzoru stosowanego przez Nordea Bank Polska SA – pozwanym był bank PKO BP, który “nabył” kredyty udzielone przez Nordea.

2. Sąd Okręgowy w Krakowie uwzględnił w całości wytoczone powództwo – zasądził na rzecz kredytobiorców wszystkie środki objęte żądaniem pozwu. Zastosował w tym zakresie teorię dwóch kondykcji: kredytobiorco, jeżeli płaciłeś raty kredytu na podstawie nieważnej umowy, należy się Tobie ich zwrot.

3. Co istotne Sąd Okręgowy w Krakowie uznał, że w tej sprawie nie trzeba przesłuchiwać świadków oraz stron (kredytobiorców) – takie dowody, wnioskowane przez bank, są zbędne. Sądowi do wydania rozstrzygnięcia wystarczyły dokumenty zgromadzone w aktach sprawy. Takie podejście (organizacja postępowania) niewątpliwie przyspieszyła postępowanie.

4. Sąd Okręgowy w Krakowie w ustnych motywach orzeczenia stwierdził, że umowa, która przyznaje prawo jednej z jej stron do kształtowania świadczenia własnego czy też świadczenia kontrahenta musi zostać uznana za wadliwą. Wadliwą tak istotnie, że prowadzi to do jej nieważności, bez konieczności odnoszenia się do szczegółowych kwestii związanych z abuzywnością poszczególnych postanowień.

5. W sprawie nie były podnoszone zarzuty zatrzymania czy potrącenia ze strony banku.

6. Ta sprawa pokazuje też jak istotna jest współpraca pomiędzy pełnomocnikiem a kredytobiorcą i “wywiad” przeprowadzony przez pełnomocnika przed złożeniem pozwu. Z uwagi na to, że klient nosił się z zamiarem zbycia nieruchomości i spłaty kredytu nie wytaczaliśmy powództwa o ustalenie – ograniczyliśmy się do zapłaty. Choć przed procesem były to tylko luźne zamiary, to w toku procesu się one zmaterializowały. Gdybyśmy pozwali o ustalenie, to w zakresie tego roszczenia byśmy przegrali.

7. Sąd uwzględnił żądanie zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wskazanej w wezwaniu do zapłaty złożonym przed wszczęciem procesu. Podzielił w tym zakresie naszą argumentacją, którą wspieraliśmy choćby odwołaniem do orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach dotyczących zadośćuczynienia.

8. Bank został zobowiązany do pokrycia kosztów procesu. Wrócą one, w przypadku prawomocnego zakończenia sporu, do naszych klientów.

Zobacz również

cookies rods

Komentarz dla prawo.pl

W serwisie Prawo.pl ukazał się artykuł pt. "Cookies to dane osobowe? Spór o stosowanie RODO". Artykuł dotyczy kwestii stosowania przepisów

Tym razem KIELCE. Kielecki Sąd Okręgowy uznaje umowę kredytu z CHF za nieważną!

1. Wracamy do Kielc. Sąd Okręgowy w Kielcach (SSO Ewa Lenartowicz) w sprawie I C 2333/20 wydał 24 listopada 2021

wn legal

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57