Umowa kredytu indeksowana kursem CHF nieważna. kredytobiorca wygrywa z bankiem!

W Y G R A N A !

Wygrywamy przed magiczną datą 3/10/2019 r. (TSUE, Dziubak, C-260/18), wygrywamy po tej dacie!

Umowa kredytu hipotecznego „waloryzowanego” kursem CHF została uznana za nieważną.

5 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w sprawie z powództwa konsumenta przeciwko mBank S.A. zasądził na rzecz kredytobiorcy: 

1) kwotę przeszło 64.000 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na podstawie nieważnej umowy;

2) kwotę przeszło 7.000 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania (w tym koszty dojazdów na rozprawy).

Sygnatura: VI C 3392/18.

Sprawa w I instancji trwała niespełna rok (pozew złożony w okolicach Świąt Bożego Narodzenia 2018). 

Odbyły się dwie rozprawy. Na pierwszej rozprawie przesłuchano stronę. Druga rozprawa związana była z czynnościami technicznymi, zmierzającymi do wyrokowania. Nie był potrzebny dowód z opinii biegłego.

Sąd I instancji w ustnych motywach orzeczenia zwrócił uwagę na następujące kwestie:

1) kwestie klauzul przeliczeniowych i ich wpływu na zobowiązania stron; wyeliminowanie tych postanowień prowadzi do nieważności umowy kredytu;

2) ryzyko walutowe, które zostało przeniesione w całości na kredytobiorcę; brak rzetelnej informacji o skali tego ryzyka i potencjalnych skutkach dla kredytobiorcy skutkuje oceną umowy jako nieważnej;

3) oprocentowanie skorelowane z Liborem w zamian za przeniesienie nieograniczonego ryzyka walutowego na konsumenta; wymiana: niższe oprocentowanie – nieograniczone ryzyko, nie może zostać uznana za dopuszczalną;

4) konsument wyraził zgodę na stwierdzenie nieważności umowy;

5) teoria salda nie znajduje zastosowania; sąd nie rozlicza z urzędu stron, a orzeka o roszczeniu kredytobiorcy; stąd w pełni zasądzono zwrot rat ujętych w okresie objętym pozwem;

6) w ramach kosztów postępowania należy zasądzić także koszty dojazdu strony i jej pełnomocnika na każdą z rozpraw (biletów, itp.).

Zdjęcie na stronie głównej: wokandapix / www.pixabay.com

Zobacz również

Zabezpieczenie. Sąd ustala wysokość raty na czas procesu z bankiem w sprawie kredytu powiązanego z CHF.

1. W ostatnim czasie dużo się dzieje w kancelarii w różnych specjalizacjach, nie tylko CHF. Rzeczy pojawia się tyle, że trudno

Sąd po naszym wniosku wstrzymuje wykonanie prawomocnego wyroku do czasu rozstrzygnięcia skargi nadzwyczajnej RPO

1. Na początku kwietnia pisaliśmy o tym, że Rzecznik Praw Obywatelskich, po zapoznaniu się z przygotowanym przez nas wnioskiem, złożył

wn legal

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57