W Y G R A N A ! Halo Kielce! Sąd Okręgowy w Kielcach stwierdza nieważność umowy kredytu z CHF.

W Y G R A N A ! Halo Kielce!

Kolejny sąd w kolejnym mieście na mapie Polski z nieważnością! Sąd Okręgowy w Kielcach zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot nienależnie spełnionych świadczeń w wykonaniu nieważnej umowy kredytu indeksowanego kursem waluty obcej.

Bardzo nas cieszy ta wygrana, bowiem Kielce są nam niezwykle bliskie. Wszak to siedziba Kancelarii a Sąd Okręgowy w Kielcach znajduje się kilka kroków od II LO im. Jana Śniadeckiego, do którego chodziliśmy i w którym zdaliśmy maturę.

1. Sąd Okręgowy w Kielcach 18 lutego 2021 r., I C 542/20, bez czekania na III CZP 11/21 i 25 marca 2021 r., w pierwszej instancji (nieprawomocnie) stwierdza nieważność umowy kredytu indeksowanego kursem CHF z 2008 r., a w konsekwencji zasądza na rzecz naszych klientów dochodzone w ich imieniu kwoty.

2. Jest to pierwszy wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach, o którym wiemy (słyszeliśmy) i z którego wynika zakwestionowanie umowy kredytu powiązanego z kursem CHF. Wyrok kończy postępowanie zainicjowane drugim złożonym przez nas pozwem w sądzie kieleckim (pierwsza sprawa jeszcze czeka na rozstrzygnięcie) w myśl strategii, że od 2020 r. pozywamy banki bliżej miejsca zamieszkania kredytobiorcy i nie kierujemy wszystkich (o ile to możliwe) spraw do sądów warszawskich.

3. Spór dotyczył umowy kredytu indeksowanego z 2008 r. zawartej z EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, którego następcą prawnym stał się ostatecznie Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu, działający w Polsce poprzez swój oddział.

4. Wczoraj (18 lutego 2021 r.), na posiedzeniu niejawnym, co umożliwiają przepisy „covidowe”, Sąd Okręgowy w Kielcach wydał korzystny dla naszych klientów wyrok. Zasądził na ich rzecz 73.342,71 PLN oraz 534,06 CHF wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wynikającego z wysłanej reklamacji wraz z wezwaniem do zapłaty. Jednocześnie Sąd Okręgowy w Kielcach zasądził zwrot kosztów postępowania od banku. Powództwo zostało oddalone w niewielkim zakresie, co wynika z konstrukcji żądania i jego uzasadnienia zawartych w pozwie (pozew dotyczył tylko zapłaty, nie było roszczenia o ustalenie).

5. Z treści wydanego wyroku wynika, że Sąd Okręgowy w Kielcach podzielił argumentację o nieważności umowy oraz zastosował teorię dwóch kondykcji (kredytobiorca przy nieważnej umowie kredytu może żądać spłaconych środków, niezależnie od tego czy i w jakiej wysokości środki otrzymał od banku), o której mowa w uchwale Sądu Najwyższego z 16 lutego 2021 r., III CZP 11/20. Stwierdzenie nieważności ma charakter przesłankowy, umożliwiający uwzględnienie roszczenia o zapłatę.

6. W sprawie pozew został złożony w lutym 2020 r., przeprowadzono jedną rozprawę w trybie zdalnym (w październiku 2020 r.), na której przesłuchano kredytobiorców oraz świadka wnioskowanego przez bank. Nie był przeprowadzany dowód z opinii biegłego sądowego.

7. Wyrok miał zapaść już w październiku 2020 r., kilkanaście dni po przeprowadzonej rozprawie, jednak z uwagi na sytuację epidemiologiczną do tego nie doszło. Dzięki przeprowadzeniu postępowania dowodowego w całości, Sąd Okręgowy w Kielcach postanowił rozstrzygnąć sprawę na posiedzeniu niejawnym, co umożliwiają przepisy wprowadzone w związku z istniejącym stanem epidemii. Orzeczenie nie jest prawomocne.

8. Czy uchwała Sądu Najwyższego z 16 lutego 2021 r., III CZP 11/20 zbiera już żniwo? Chyba tak 🙂 Komentarz do niej znajdziecie tu (klik).

9. W sprawie dzielnie wspierała nas mec. Marta Ostrowska, która wyrasta na pogromcę banków. Umowy powiązane z walutą obcą zamienia w nieważność i dzielnie ściga mec. Adrian Nowak.

Zobacz również

Zabezpieczenie. Sąd ustala wysokość raty na czas procesu z bankiem w sprawie kredytu powiązanego z CHF.

1. W ostatnim czasie dużo się dzieje w kancelarii w różnych specjalizacjach, nie tylko CHF. Rzeczy pojawia się tyle, że trudno

Sąd po naszym wniosku wstrzymuje wykonanie prawomocnego wyroku do czasu rozstrzygnięcia skargi nadzwyczajnej RPO

1. Na początku kwietnia pisaliśmy o tym, że Rzecznik Praw Obywatelskich, po zapoznaniu się z przygotowanym przez nas wnioskiem, złożył

wn legal

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57