Blog Kancelarii

1. Początek, czyli co się stało 1. 27 listopada 2019 r., II CSK 483/18 Sąd Najwyższy ["SN"] wydał wyrok w sprawie kredytu denominowanego w walucie obcej - CHF. Treść rozstrzygnięcia (sentencja) polega na uchyleniu niekorzystnego dla kredytobiorcy-konsumenta orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Skarga kasacyjna powoda-kredytobiorcy została uwzględniona, co...

W przypadku negocjowania umów dotyczących projektów IT pojawia się oczywiście wiele kwestii wymagających szczegółowych ustaleń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Jednym z problemów będących często na pierwszym planie jest to, czy wykonawca powinien przenieść na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do oprogramowania, czy też udzielić mu „tylko”...

Organizacja konkursów przez agencje reklamowe może być prawdziwym wyzwaniem nie tylko z punktu widzenia marketingowego, ale również prawnego. Wspólnie z Focus Agency Marketing zebrałem doświadczenia na temat niektórych problemów, które pojawiają się w praktyce agencji organizujących konkursy i przyjrzałem się im z punktu widzenia przepisów prawa. Organizator konkursu -...

1. [Wstęp, podobieństwa obu produktów] 1. Maj 2019 r. może się okazać sądnym miesiącem dla instytucji finansowych.  2. 14 maja 2019 r. zaplanowane zostało wydanie opinii przez Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w „polskiej sprawie” C-260/18, Dziubak. Sprawa ta dotyczy pytań prejudycjalnych zadanych przez Sąd Okręgowy w Warszawie w ramach sporu...

Artykuł jest pierwszą częścią cyklu, w którym będziemy omawiać przygotowania startupów do przeprowadzenia inwestycji w kontekście kwestii prawnych, o które należy zadbać. Pierwsza część cyklu dotyczy zawierania umów zobowiązujących do zachowania uzyskanych informacji w poufności (tzw. NDA. non disclosure agreement), które to umowy stały się dosyć...