Konkurs na portalu społecznościowym a podatek od nagrody

user_4 https://wnlegal.pl/wp-content/uploads/2020/12/logo.svg

1.    Przeprowadzenie konkursu wiąże się z określonymi formalnościami po stronie organizatora. W szczególności przekazanie nagród w konkursie jego zwycięzcomniesie za sobą określone obowiązki podatkowe.

2.    Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2021.1128 t.j. z dnia 2021.06.24, dalej: „ustawa o PIT”od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Organizator konkursu pełni w tym zakresie funkcję płatnika – tzn. oblicza, pobiera i płaci podatek w imieniu podatnika-zwycięzcy konkursu. 

3.    Co więcej, pobór podatku przez płatnika powinien nastąpić przed przekazaniem nagrody. Art. 40 ust. 7 ustawy o PIT przewiduje, że przypadku nagród niepieniężnych, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia. 

4.    W ustawie o PIT przewidziano jednak także zwolnienie dla nagród w konkursach do wartości 2000 zł. W art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawie o PIT przewidziano zwolnienie dla: wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł.

5.    Wielu organizatorów organizując konkurs z nagrodami o wartości do 2000 zł uznaje, że podlegają one zwolnieniu. Tymczasem w przepisach podatkowych przewidziano dodatkowe wymogi, a ich interpretacja przez organy podatkowe bywa odmienna od rozumienia podatników.  Wątpliwość wzbudza szczególnie przesłanka wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja).  Ma ona istotne znaczenie praktyczne, gdyż obecnie wiele konkursów jest ogłaszanych w Internecie, na stronach www oraz na portalach społecznościowych, tj. w mass mediach.

6.    Organy podatkowe interpretują jednak zwolnienie z nagród wąsko – wymagają łącznego spełnienia przesłanek organizowania i emitowania konkursu przez mass media. 

7.    Przykładowo w piśmie z dnia 6 marca 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0115-KDIT2.4011.14.2020.1.HD) stwierdza: „(…) aby przedmiotowe zwolnienie miało zastosowanie, spełnione muszą zostać łącznie 3 warunki: organizatorem konkursu musi być środek masowego przekazu; podmiotem emitującym (ogłaszającym) konkurs musi być środek masowego przekazu; jednorazowa wartość wygranej nie może przekroczyć kwoty 2.000 zł.”

8.    Podobne stanowisko znajdziemy w piśmie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 18 lutego 2022 r. o sygn. 0114-KDIP3-2.4011.141.2017.13.MG. Stwierdza się w nim, że gdyby wolą ustawodawcy dla zwolnienia od podatku nie było konieczne, aby organizatorem konkursu był podmiot o statusie wydawcy środka masowego przekazu, to dałby temu wyraz w treści przepisu

9.    Pogląd ten znajduje również aprobatę w wyrokach Naczelny Sądu Administracyjnego z dnia 27 marca 2015 r. (sygn. akt II FSK 414/13) oraz z dnia 4 lutego 2016 r. (sygn. akt II FSK 3140/13), w których NSA orzekł, że nagrody w konkursach organizowanych i emitowanych za pomocą środków masowego przekazu są zwolnione z PIT tylko wtedy, gdy konkurs organizuje bezpośrednio właściciel radia, telewizji bądź portalu internetowego.

10.  Zdarzały się w tym zakresie orzeczenia odmienne, korzystne dla podatników. Przykładowo WSA w Warszawie w orzeczeniu z dnia 26 maja 2015 r. (sygn. akt III SA/Wa 3273/14) uznał, że zaliczek na PIT nie muszą potrącać także firmy, które organizują konkurs na ogólnodostępnych portalach (np. Facebooku). 

11.  Biorąc powyższe pod uwagę wydaje się, że aktualna linia orzecznicza pozwala na zwolnienie nagród w konkursach o wartości do 2000 zł wyłącznie wtedy, gdy konkurs jest organizowany oraz ogłaszany przez podmiot z mass mediów (prasę, radio, telewizję, portal internetowy). W sytuacji, w której konkurs nie jest organizowany oraz ogłaszany przez taki podmiot (np. organizuje go i ogłasza w Internecie agencja reklamowa), to podatek będzie trzeba zapłacić nawet gdy nagroda jest warta mniej niż 2000 zł.

12.  Alternatywnie zwolnienie może znaleźć zastosowanie w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu. Odrębną kwestią pozostaje zwolnienie nagród związanych ze sprzedażą premiową.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem: biuro@wnlegal.pl

Zobacz również

Akt o usługach cyfrowych – jakie zmiany dla przedsiębiorców?

W dniu 17 lutego 2024 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku

Możliwość korzystania z cudzej twórczości na przykładzie utworu muzycznego

Od kilku dni w show biznesie i w social mediach trwa zacięta dyskusja na temat publikacji Krzysztofa Stanowskiego, który 28

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl