Prawomocne usunięcie (wyrok) CHF z umowy. Pieniądze odzyskane, nowy harmonogram wydany. Pełne „odfrankowienie”!

user_4 https://wnlegal.pl/wp-content/uploads/2020/12/logo.svg

1. Nasz Klient odzyskał od Getin Noble Bank S.A. nienależnie uiszczone środki – zarówno za okres objęty pozwem, jak i pozostały czas (nadpłaty, których w pozwie nie ujęliśmy). Otrzymaliśmy także dla naszego Klienta nowy harmonogram, który odzwierciedla wyroki sądów obu instancji: w umowie nie ma śladu przeliczeń na CHF.

2. Po uprawomocnieniu się wyroku bank zapłacił kwotę objętą żądaniem pozwu (zasądzoną przez sąd wraz z odsetkami i kosztami postępowania).

3. Po upływie terminu do złożenia skargi kasacyjnej (2 miesiące od doręczenia wyroku sądu drugiej instancji z uzasadnieniem) i po naszym wezwaniu Getin Noble Bank S.A., który przegrał sprawę:
1) zwrócił środki za okres nieobjęty żądaniem pozwu oraz
2) wydał nowy harmonogram spłaty kredytu, uwzględniający to, że z umowy usuwamy w całości element walutowy (przeliczenia po kursie kupna i sprzedaży).

4. Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, II C 216/17 zapadł 16 października 2020 r. Opisywaliśmy go tu (klik).

5. Sąd Okręgowy w Łodzi w sprawie o sygn. akt III Ca 1976/20 oddalił 7 kwietnia 2021 r. apelacje Banku, który uważał, że umową kredytu stosowaną przez Getin Noble Bank S.A. jest wszystko OK oraz naszą, która zmierzała do tego, żeby uznać umowę kredytu za nieważną.

6. Sąd Okręgowy w Łodzi ocenił, że umowa kredytu po wyeliminowaniu z niej mechanizmu walutowego może dalej istnieć. Strony powinny się rozliczyć z uwzględnieniem nominalnej, wypłaconej kwoty w PLN oraz oprocentowania wynikającego z niewadliwych postanowień umowy. Jeżeli istnieje nadpłata – Bank powinien ją zwrócić.

7. Poniżej potwierdzenie zapłaty przez Bank – kwota obejmuje zasądzone środki (ponad 73.000 zł należności głównej oraz odsetki ustawowe za opóźnienie i koszty procesu):

8. Poniżej informacja z Banku o zapłacie środków nieobjętych żądaniem pozwu (nie rozszerzaliśmy o nie żądania pozwu, żeby sprawa mogła w I instancji toczyć się w sądzie rejonowym) oraz o wydaniu nowego harmonogramu, uwzględniającego usunięcie całej indeksacji z umowy kredytu:

Zobacz również

Potrącenia w sprawach frankowych. Komentarz dla prawo.pl

Damian Nartowski dla prawo.pl omawia kwestie dotyczące skuteczności wezwań do zapłaty kierowanych przez banki oraz dokonywane potrącenia w sprawach frankowych,

Opinia dla prawo.pl w związku z „Dużą” uchwałą SN w sprawach „frankowych”.

Publikacja radcy prawnego Damiana Nartowskiego dotyczący sytuacji po uchwale całego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie kredytów powiązanych z

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl