Sukces (mały, ale obiecujący) w sprawie z Alior Bank S.A.

user_4 https://wnlegal.pl/wp-content/uploads/2020/12/logo.svg

1. Wpis dotyczy postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 1 lutego 2021 r., I ACz 621/20 wydanego w postępowaniu, w którym reprezentujemy klienta Alior Bank S.A.:

1) sprawa dotyczy odpowiedzialności Alior Bank S.A. za dystrybucję produktów związanych z funduszami W Investments;

2) Sąd Apelacyjny w Krakowie uznał, że działania podejmowane przez Alior Bank S.A. mogą stanowić czynności zlecone związane z emisją papierów wartościowych, a przez to czynności bankowe (art. 5 ust. 2 pkt 9 ustawy – Prawo bankowe);

3) w ocenie Sądu Apelacyjnego w Krakowie działania podejmowane przez Alior Bank S.A. mogły stanowić przejaw konkludentnie zawartej umowy o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego, która mogła być wykonywana w sposób nieprawidłowy przez Alior Bank S.A. (co oczywiście ostatecznie zostanie zweryfikowane w orzeczeniu kończącym postępowanie);

4) w sprawie przeciwko Alior Bank S.A. dotyczącej naprawienia szkody wyrządzonej wskutek dystrybucji produktów w postaci papierów wartościowych związanych z funduszami W Investments można:

(a) zastosować preferencyjną opłatę sądową od pozwu w kwocie 1.000 zł (art. 13a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) oraz

(b) złożyć pozew w sądzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania powoda (art. 37(2) k.p.c.).

2. Osoba, którą wspieramy, pewnego dnia w lutym 2016 r. jako klient Alior Bank S.A., w oddziale tego banku, dokonała zapisu na certyfikaty inwestycyjne Funduszu SGB WI Lasy Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Certyfikaty inwestycyjne, o których mowa związane są „z rodziną” funduszy W Inwestments.

3. Produkt, który nasz klient nabył za pośrednictwem Alior Banku S.A. miał okazać się bezpieczną, adekwatną lokatą kapitału (służącą do jego pomnażania). Tak przynajmniej wynikało z informacji, które nasz klient wraz z małżonkiem otrzymali w Alior Banku S.A. Po jakimś czasie okazało się, że tak nie jest. Nasz klient nie mógł odzyskać środków, które uiścił nabywając certyfikaty inwestycyjne z uwagi na trudną sytuację funduszów. Zwrócił się do nas o wsparcie.

4. Przygotowaliśmy pozew przeciwko Alior Bank S.A. Uważamy bowiem, że ten podmiot jest odpowiedzialny za stratę poniesioną przez naszego klienta, wynikającą z wadliwego procesu dystrybucji certyfikatów inwestycyjnych. W pozwie zwróciliśmy uwagę na szereg nieprawidłowości, wskazując zarówno na przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, aktów wykonawczych do tej ustawy a także choćby ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

5. Wnieśliśmy pozew na przełomie marca i kwietnia 2020 r. do Sądu Okręgowego w Kielcach. Nasz klient uiścił opłatę sądową w kwocie 1.000 zł, wskazując, że zgłoszone żądanie czerpie źródło w czynności bankowej (art. 13a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) i stąd wynika ta preferencyjna opłata (gdyby miał zapłacić 5% wpis, opłata byłaby dużo, dużo większa). Jako czynność bankową wskazaliśmy wykonywanie czynności zleconych związanych z emisją papierów wartościowych (art. 5 ust. 2 pkt 9 ustawy – Prawo bankowe). Taką samą argumentację zawarliśmy w zakresie właściwości miejscowej Sądu Okręgowego w Kielcach – wskazaliśmy tu na art. 37(2) k.p.c., z którego wynika, że sprawę o roszczenia wynikające z czynności bankowych można wnieść przed sąd miejsca zamieszkania powoda.

6. Przechodzimy do clou. Sąd Okręgowy w Kielcach uznał opłatę za właściwą, nadał sprawie bieg. Jednak po odpowiedzi na pozew złożonej przez Alior Bank S.A. Sąd Okręgowy w Kielcach uznał się za niewłaściwy do rozpoznania sprawy, ponieważ… w jego ocenie roszczenie nie wynika z czynności bankowej. Wskazał bowiem, że roszczenie jeżeli już to wynika z innej działalności banku niż kwalifikująca się do czynności bankowych.

7. Zaskarżyliśmy to postanowienie do Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Sąd drugiej instancji przychylił się do naszego zażalenia i uchylił rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Kielcach. Sąd Apelacyjny w Krakowie uznał, że dochodzone przez nas roszczenie wynika z czynności bankowej. Alior Bank S.A., w świetle twierdzeń ujętych w pozwie, ale także załączonych do pozwu dowodów, wykonywał czynności zlecone związane z emisją papierów wartościowych (art. 5 ust. 2 pkt 9 ustawy – Prawo bankowe). Jego działania związane z dystrybucją certyfikatów inwestycyjnych funduszu W Inwestment nie stanowiły wyłącznie przejawu innej działalności bankowej.

8. W postanowieniu Sądu Apelacyjnego w Krakowie znalazły się interesujące, w kontekście dalszego postępowania i przyszłego rozstrzygnięcia, uwagi:

(1) „Brak podpisania stosownej umowy o doradztwo inwestycyjne pomiędzy stronami nie wyklucza bowiem osiągnięcia takiego porozumienia np. w formie ustnej lub przez czynności dorozumiane, zwłaszcza wobec formułowanych przez powoda tez i przedstawienia pozostałych dokumentów (m.in. z Komisji Nadzoru Finansowego – k. 88 – 96) wyraźnie wskazujących na możliwy brak zachowania wobec klientów pozwanego standardów wynikających z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jak również standardów wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów”

(2) „Twierdzenie, iż oferowanie powodowi certyfikatów inwestycyjnych, będących papierami wartościowymi nie nosi znamion czynności bankowej, o której mowa w art. 5 ust 2 pkt 9 ustawy – Prawo bankowe, jest na obecnym etapie postępowania co najmniej przedwczesne, a powyższej konkluzji nie zmienia fakt, iż pozwany jedynie oferował powodowi nabycie certyfikatów inwestycyjnych, zwłaszcza że nie przeczy przy tym, iż to właśnie w jego oddziale banku doszło do zawarcia przedmiotowej umowy, a także że to jego pracownik oferował klientowi banku certyfikaty inwestycyjne jako sposób pomnażania kapitału (podkreślenia wymaga, że umowa o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. nie odnosi się wyłącznie do nabycia konkretnych certyfikatów inwestycyjnych i tylko przykładowo wymienia zakres czynności, które mogą być jej przedmiotem)”.

9. Rozstrzygnięcie, które przedstawiamy jest niezwykle ciekawe i ważne. Ma znaczenie nie tylko w sprawie (sprawach) przeciwko Alior Bank S.A. związanych z funduszami W Investments, ale także dla postępowań, które mogą być prowadzone przeciwko Skarbowi Państwa w zakresie dystrybucji obligacji GetBack czy przeciwko bankom domagając się pociągnięcia ich do odpowiedzialności w związku z oferowaniem różnych produktów finansowych. Komentowane orzeczenie pokazuje, że można skutecznie korzystać z preferencyjnej opłaty sądowej i właściwości miejscowej sądów, by proces stał się tańszy i szybszy.

Zobacz również

Jesteśmy największą kancelarią w regionie Świętokrzyskim!

Z ogromną radością informujemy, że zajęliśmy I miejsce w corocznym rankingu Rzeczpospolitej w kategorii: Największa kancelaria w regionie Świętokrzyskim! To

Potrącenia w sprawach frankowych. Komentarz dla prawo.pl

Damian Nartowski dla prawo.pl omawia kwestie dotyczące skuteczności wezwań do zapłaty kierowanych przez banki oraz dokonywane potrącenia w sprawach frankowych,

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl