W Y G R A N A ! Kolejna w Sądzie Okręgowym w Krakowie! Sąd eliminuje CHF z Umowy w całości.

user_4 https://wnlegal.pl/wp-content/uploads/2020/12/logo.svg

1. Nasza kolejna wygrana w Krakowie! Znów z delikatnym poślizgiem wpis, ale jest, udało się w końcu go stworzyć.

2. Sąd Okręgowy w Krakowie eliminuje w całości element walutowy z umowy kredytu indeksowanego kursem waluty obcej. W konsekwencji Sąd zasądza na rzecz kredytobiorcy nadpłatę za 10 lat wstecz od daty złożenia pozwu. Do kwoty należności głównej doszły odsetki ustawowe za opóźnienie, począwszy od reklamacji z wezwaniem do zapłaty skierowanymi do banku przed procesem. Ujęta w wyroku kwota to nadpłata, która wynika z prostego porównania: (1) ile kredytobiorca spłacił na rzecz banku w ramach wykonywania umowy z wadliwymi klauzulami, z (2) kwotą należną bankowi przy założeniu: udostępniony kapitał w PLN, oprocentowany wg pozostałych postanowień umowy – akurat w tym przypadku LIBOR + marża („odfrankowienie”).

3. Kredyt zaciągnięty w 2008 r. Spłacony, przed czasem, w 2018 r. Ten wyrok po raz kolejny potwierdza, że spłata kredytu nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń przeciwko Bankowi. Nie wyklucza odzyskania nienależnie (w zawyżonej wysokości) uiszczonych środków. Argumentacja zbudowana została w pozwie dwutorowo. W pierwszej linii wskazywaliśmy na konieczność uznania umowy za nieważną; drugą linię oparliśmy na odfrankowieniu umowy.

4. W ocenie Sądu Okręgowego w Krakowie do oceny każdej umowy kredytu czy pożyczki powiązanej z walutą należy podchodzić odrębnie, nie można przyjąć tu sztampowych reguł. Sąd Okręgowy w Krakowie uznał, że umowa kredytu indeksowanego kursem waluty obcej nadaje się do wykonywania po usunięciu klauzul przeliczeniowych. Nie ma podstaw do wyeliminowania jej w całości z obrotu.

5. Ze względu na to, że nadpłata wynikającą z odfrankowienia wyniosła 136.130,18 zł, to Sąd Okręgowy w Krakowie zasądził tę kwotę. Co do kwoty 869,92 zł Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił powództwo, właśnie ze względu na to, że nie podzielił argumentacji o nieważności umowy. Jednocześnie Sąd Okręgowy w Krakowie zasądził koszty procesu na rzecz Powoda.

6. Takie ukształtowanie żądań wynikało z taktyki przyjętej na to postępowanie. Niemal pokrywające się wartości do zasądzenia wynikające z argumentacji o nieważności (137.000 zł) oraz „odfrankowienia” (nieco ponad 136.000 zł) umożliwiają, w przypadku uznania umowy za ważną, ale pozbawioną elementu walutowego, wygraną w przeważającej części (niemal w całości). Wygrana w przeważającej części pozwala zaś odzyskać w całości zwrot kosztów postępowania.

7. Tak, znam wyrok (pkt 5) Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 16 lipca 2020 r., C-224/19 i C-259/19 (klik), z którego wynika, że nie można konsumenta obciążyć częścią kosztów postępowania w sytuacji, w której dochodzi on roszczeń związanych ze stosowaniem przez przedsiębiorcę wadliwych postanowień. Wydaje się, że z tego wyroku wynika coś więcej – konsument nawet jeżeli w całości przegra, to nie powinien ponosić kosztów procesu, bowiem ograniczałoby to możliwość (zniechęcałoby) poddania kontroli sądowej postanowienia ujętego we wzorcu. Dotychczasowe polskie regulacje (moim zdaniem) również to umożliwiały (umożliwiają); problem sprowadza się do stosowania (wykorzystywania) tych możliwości, które daje prawo, do czego – część środowiska sędziowskiego – jest moim zdaniem ciężko przekonać.

8. Kilka ciekawych stwierdzeń z ustnych motywów orzeczenia:

(1) to, że klient wiedział, że podpisuje umowę powiązaną w pewien sposób z kursem waluty obcej, nie oznacza, że automatycznie sanuje to wszystkie wadliwe postanowienia wzorca;

(2) świadomość podpisywanej umowy nie przekłada się automatycznie na prawidłowe pouczenie o ryzyku związanym z zawieraną umową; kredytobiorca nie był poinformowany o zakresie ryzyka – o tym, że w istocie tego kredytobiorcę obciąża całość ryzyka związanego z transakcją;

(3) bank powinien przedstawić jasną informacją jakie jest to ryzyko, a jeżeli nie da się go określić to również taką informację bank powinien kredytobiorcy jasno, jednoznacznie przekazać – kredytobiorco zakresu ryzyka nie da się określić;

(4) to, że klient nie dopytuje przy zawieraniu umowy o różne kwestie, które bank podnosi aktualnie w procesie, nie może obciążać kredytobiorcy;

(5) przywileje, które posiadał bank wzmacniały do niego zaufanie – aktualnie te przywileje są odbierane, co wskazuje na utratę zaufania, brak spełnienia przez banki roli, do której pretendowały/którą pełniły;

(6) oferta przedstawiana konsumentowi powinna być jasna i precyzyjna; jeżeli taka nie jest, to dokonana ocena nie może obciążać konsumenta, lecz wyłącznie ten podmiot, który taką ofertę przygotował i zastosował.

9. Sprawę prowadziliśmy wspólnie z mec. Lidią Cieloch. Dziękuję!

Zobacz również

Akt o usługach cyfrowych – jakie zmiany dla przedsiębiorców?

W dniu 17 lutego 2024 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku

Sprzedaż projektu farmy fotowoltaicznej 

Sprzedaż projektu farmy fotowoltaicznej  Rozwój odnawialnych źródeł energii powoduje, że inwestorzy coraz częściej zainteresowani są nabyciem farm fotowoltaicznych. Realizowanie tego

wn legal

Karol Wątrobiński
k.watrobinski@wnlegal.pl

Damian Nartowski
d.nartowski@wnlegal.pl

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57 | Warszawa Rondo Daszyńskiego 2b
+48 730 740 950 | biuro@wnlegal.pl