Justyna Cerazy

Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach, z wyróżnieniem Dziekana OIRP w Kielcach za bardzo dobre wyniki szkolenia. Absolwentka prawa oraz doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo. Członkini Kieleckiego Towarzystwa Naukowego, uczestniczka krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Specjalizuje się w postępowaniu cywilnym. Interesuje się szczególnie zagadnieniami odpowiedzialności cywilnej z tytułu czynów niedozwolonych, naruszenia dóbr osobistych, niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, a także prawem konsumenckim. Posiada doświadczenie w tworzeniu i opiniowaniu umów gospodarczych.


wn legal

Nasze biura: Kielce, ul. Olszewskiego 6 | Kraków, ul. Królewska 57